Barnehage

Utvik­lings­nettverk i barnehage

Målet med et utviklingsnettverk er å øke barnehagenes kunnskap og bevissthet om kjønn og likestilling for å gi et bedre pedagogisk tilbud til barna.

Barne­hagene som deltar i nett­verket gjen­nom­fører et utvik­lings­arbeid der de tar utgangs­punkt i et område de ønsker å for­bedre og de får vei­ledning i til­knytning til dette arbeidet.

Et utvik­lings­nettverk bør bestå av minst tre barne­hager. Det legges opp til minst tre felles sam­linger for barne­hagene med fore­les­ninger og dis­ku­sjoner om kjønn, like­stilling, arbeids­me­toder og prak­tiske eksempler fra arbeid i andre barne­hager. Hen­sikten er å få faglig påfyll, få kjennskap til og prøve ut metoder for refleksjon, lære om utvik­lings­arbeid, dele kom­pe­tanse og utveksle erfa­ringer. Del­ta­gerne skal blant annet reflektere over sine egne hold­ninger og sam­funnets for­vent­ninger til gutter og jenter.