Mentoring

Tips og råd

Planlegger du å sette i gang et mentortilbud og trenger en diskusjonspartner?

Det kreves mål­rettet innsats, plan­legging og res­surser for å komme i gang med et mentor­tilbud. Like­stil­lings­sen­teret kan være råd­giver og dis­ku­sjons­partner i planleggingsfasen.

Det eksis­terer mange typer orga­ni­serte mentor­ord­ninger med variasjon i struktur og innhold. Det finnes interne og eks­terne ord­ninger, noen er del av et større program med mange del­tagere, andre ønsker kun å etablere et mentor­tilbud til enkelt­per­soner. Mål­gruppen varierer fra sårbare grupper, per­soner utenfor arbeids­livet eller ansatte som ønsker å få fart på karrieren. 

Det finnes ingen fasitsvar på hva et mentor­tilbud skal være eller må inne­holde, men visse fak­torer er avgjø­rende for å lykkes. Like­stil­lings­sen­teret kan bidra med tips og råd slik at ditt tilbud blir best mulig til­passet din målgruppe.