Mentoring

Pro­sess­vei­ledning for programansvarlige

Er du ansvarlig for å i igangsette eller drifte et mentorprogram?

Like­stil­lings­sen­teret tilbyr opp­læring og pro­sess­vei­ledning til både pro­gram­eiere og pro­gram­an­svarlige i for­bin­delse med opp­start, gjen­nom­føring og avslutning av mentorprogram.

Opp­læ­ringen tar utgangs­punkt i de ulike fasene i et mentor­program og gi de pro­gram­an­svarlige et best mulig utgangs­punkt for å møte de ulike utford­ringen som oppstår i løpet av et mentor­program. Temaer vi vil gjen­nomgå er rekrut­tering, utvel­gelse, kobling, opp­læring og avslutning.

Som en del av opp­læ­ringen gis det det også infor­masjon om nyttige hjelpe­midler og verktøy som pro­gram­an­svarlige bør ha kjennskap til og kan benytte i sine mentorprogram.

Vi har blant annet utviklet Mentors 10 bud som er en huske­liste for å være en god mentor:

De10bud_Skjermvisning_3