Mentoring

Opp­læring av del­tagere i mentorprogram

Hva innebærer det å være deltaker i et mentorprogram og hvilket utbytte kan forventes?

Like­stil­lings­sen­teret har utviklet fem opp­læ­rings­mo­duler for å sikre økt lærings­ut­bytte og per­sonlig utvikling for både mentor og adept. Alle modulene inne­holder faglig påfyll, erfa­rings­ut­veksling og refleksjonsøvelser.

God opp­læring av del­tagere i mentor­program er avgjø­rende for å få utbytte fra et mentor­forhold. Både mentor og adept har behov for kunnskap og avklaring om hva det inne­bærer å være mentor eller å ha en mentor. Hvilke for­vent­ninger har de til hver­andre og hvordan for­midles de? For å få suk­sess­fulle mentor­re­la­sjoner er det avgjø­rende at del­ta­kerne har en god for­ståelse av egen rolle, og dette er et gjen­nom­gangstema i vår opplæring.

Opp­læ­rings­mo­dulene tilbys enkeltvis eller som en total­pakke. Ta kontakt for tilbud.

Beskri­velse av opp­læ­rings­mo­dulene: Veien til gode mentorprogram

 

Vei­ledere
Like­stil­lings­sen­teret har utviklet vei­leder for men­torer og for adepter, med tips og råd om hva det inne­bærer å være mentor og adept, og hvordan få til en god mentor­re­lasjon. Vei­le­derne kan du ta i bruk i ditt mentorprogram