Samfunnsplanlegging for offentlige myndigheter

Like­stil­lings­analyse av styringsdokumenter

Vi tilbyr likestillingsanalyser av offentlige styringsdokumenter.

Hen­sikten med ana­lysen er å vurdere om likestillings- og mang­folds­per­spek­tivet iva­retas og om kravene i likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­loven oppfylles.

En analyse av sty­rings­do­ku­menter gir virk­som­heten et godt inn­blikk i til­standen, og peker på styrker og svak­heter, hvilke områder som er gode og områder med for­bed­rings­po­tensial. Aktuelle sty­rings­do­ku­menter kan være års­melding, kom­mune­planens sam­funnsdel og regionale planer.

Se eksempler på like­stil­lings­ana­lyser her: Lenke til våre pub­li­serte analyser