Different umbrella in yellow
Samfunnsplanlegging for offentlige myndigheter

Like­stil­lings­analyse av styringsdokumenter

Likestillingssenteret tilbyr likestillingsanalyser av offentlige styringsdokumenter.

Hen­sikten med ana­lysen er å vurdere om likestillings- og mang­folds­per­spek­tivet iva­retas og om kravene i likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­loven opp­fylles. En analyse av sty­rings­do­ku­menter gir virk­som­heten et godt inn­blikk i til­standen, og peker på styrker og svak­heter, hvilke områder som er gode og områder med forbedringspotensial.