En gruppe smilende barn med hendene i været.
Barnehage

Barn – ulike og unike

Normkritisk kurs for ansatte i barnehager

Kurset handler om hvordan vi som ansatte i barne­hagen kan se og aner­kjenne mang­foldet hos barna som ulike og unike. Ved å forstå og inkludere for­skjellene kan barne­hagen skape trygge barn og god psykisk helse.

Mål­setting med kurset
Kurset handler om å skape et åpent og inklu­de­rende lærings­miljø med respekt for for­skjel­lighet. Målet er å gi barna flere mulig­heter og fremme stolthet over egen kropp og identitet.

Kurs­innhold
På kurset får du kunnskap om hvordan du kan gi alle barn rom for for­skjel­lighet innenfor og på tvers av kjønnskategorier.

Temaer i kurset:

  • Hva er normkritikk?
  • Hvilke normer påvirker oss?
  • Normer knyttet til kultur, etni­sitet, religion og språk
  • Funk­sjons­normen
  • Kjønns- og seksualitetsmangfold
  • Ulike fami­lie­former
  • Lovverk og rammeplanen
  • Hva kan barne­hagen gjøre for å gi rom for forskjellighet?
  • Kunnskap om metoder for refleksjon og eksempler fra barnehager

Vi legger opp til et variert kurs med fore­lesning, filmer, dis­ku­sjoner og øvelser som utfordrer tankesett, verdier og holdninger.

Kurset er bygd opp for å gi de ansatte kom­pe­tanse og refleksjon til å imøte­komme målene i ram­me­planen. Vi tilbyr også kurset for barne­hage­læ­rer­ut­dan­ningen. Lengde på kurset og hvilket innhold som vekt­legges kan tilpasses.

Les mer om kurset her LS Info 7/2021