Mange regnbuefargede paraplyer.
1. Kropp og kjønn

Hva er egentlig kjønn?

Vi kan dele kjønn inn i fem hovedkategorier:

 • Kroppslig kjønn: Når vi snakker om «bio­logisk kjønn» er det det kroppslige kjønnet vi snakker om. Dette er kjønnet vi er tildelt ved fødsel, og baseres på fak­torer som: 
  • ytre og indre genitalier
  • gener
  • kro­mo­somer
  • kjønns­hor­moner

   Noen er født med usikker kroppslig/somatisk kjønns­ut­vikling eller kjønns­ka­rak­te­ristika, og blir referert til som inter­kjønn. Det finnes like mange inter­kjønn, som det finnes folk med rødt hår. Altså er dette ganske vanlig.
 • Sosialt kjønn: Det kjønnet andre opp­fatter deg som og som du sosia­li­seres inn i. Her snakker vi ofte om ste­reo­typier og trange normer for hvordan sam­funnet opp­fatter kjønn, oftest i tokjønns­normen mann og kvinne.
 • Kjønns­iden­titet: Det kjønnet du iden­ti­fi­serer deg som.
 • Kjønns­ut­trykk: Måtene vi bevisst eller ube­visst uttrykker vår kjønns­iden­titet på. Eksem­pelvis gjennom klær, fri­tids­ak­ti­vi­teter, toneleie, kropps­språk, etc. Kjønns­ut­trykket til en person kan endre seg over tid eller varierer avhengig av situasjon.
 • Juridisk kjønn: Sam­funnets offi­sielle regist­rering av kjønn, først og fremst gjennom per­son­nummer. Fra våren 2016 ble det mulig å skifte juridisk kjønn uten å ha gjen­nomgått operasjon.

Kroppen vår er en viktig del av vår for­ståelse av kjønn, da den påvirker hvordan vi opp­lever og uttrykker kjønns­iden­ti­teten vår. 

Les videre: Lenke til neste del om kropps­press og kjønn


1. Kropp og kjønn