Carina Carlsen står på scenen og holder foredrag.

Innlegg på Weight Stigma Con­fe­rence i England

16.06.2024 England

Carina Carlsen skal holde innlegg om prosjektet «Kropp og selvfølelse» på Weight Stigma Conference i Colchester i England.

Dette er en tverr­faglig kon­fe­ranse som samler forskere og tje­neste­ut­øvere for å dele og dis­kutere forskning, politikk, retorikk og praksis knyttet til vekt­stigma. Carina har fått  plass på pro­grammet for å snakke om vårt pro­sjekt «Kropp og selv­fø­lelse». Dette er vår digitale verk­tøy­kasse for lærere om kropp og selv­fø­lelse, som lan­seres i løpet av 2024.

Les mer om pro­sjektet her: Lenke til infoside om Kropp og selvfølelse

I tillegg til dette inn­legget har Carina også fått plass på pro­grammet med plakat om utford­ringer omkring vekt­stigma og per­soner med intel­lek­tuell funk­sjons­ned­set­telse: Lenke til mer info om plakaten