Fire blide ungdommer på rekke.

Innlede om Bevisste utdanningsvalg

22.09.2023  ·  09:30–10:30 ·  Bodø

Mona Renolen holder en innledning om Bevisste utdanningsvalg på Rådgiverforum Norges Landskurs som finner sted i Bodø.

Alle utdan­ninger er i prin­sippet åpne for alle kjønn. Likevel fort­setter ungdom å velge kjønns­tra­di­sjonell utdanning. Det kan få util­siktede kon­se­kvenser for den enkelte og for samfunnet.

Lenke til mer info om Bevisste utdan­ningsvalg.

Lenke til pro­gramside for Lands­kurset.