Mona Renolen.
Ansatte

Mona Renolen

Seniorrådgiver

Mona har mas­tergrad fra senter for kjønns­forskning ved NTNU, og har videre­ut­danning i inter­sek­sjo­na­litet. Hun har arbeidet ved Norges forsk­ningsråd, i Barne,- ungdoms- og fami­lie­di­rek­to­ratet, og i UngIDag-utvalgets sek­re­tariat. Mona har bred erfaring fra ulike forsknings- og utvik­lings­pro­sjekter innen opp­vekst og arbeidsliv. Hun har vært med­for­fatter på flere fag­bøker og ‑artikler om kjønn, normer og kjønns­mangfold hos barn.

Mona har jobbet ved Like­stil­lings­sen­teret i perioden 2010–2013 og fra 2019. Hun jobber blant annet med kjønns­be­visst peda­gogikk i barne­hager, kjønns­delte utdan­ningsvalg og kom­pe­tanse­heving om vold og overgrep mot barn og unge.

Presse­bilde i farge: Mona Renolen

Presse­bilde i svart­hvitt: Mona Renolen

Foto må kredi­teres Holland Foto