Siste nytt

Tema­dager om vold i oppveksten

Hva skal til for å forebygge og avdekke vold i oppveksten og seksuell trakassering i ungdomsmiljøene?

Like­stil­lings­sen­teret arran­gerer 22. og 23. november to tema­dager om å fore­bygge og avdekke vold mot barn og unge. For­målet er å tilføre kunnskap og gi verktøy til helse­søstre og andre som jobber med barn og unge for å hindre at ungdom utsetter seg selv eller andre for tra­kas­sering og vold. Inn­holdet på tema­dagene er det samme, slik at dere kan delta den dagen det passer best. Vi arran­gerer dagene i sam­arbeid med Lands­gruppen av helse­søstre i Akershus og Vestfold.

Her får du blant annet høre:

Rannveig Svendby er sti­pendiat i sam­funns­me­disin ved Uni­ver­si­tetet i Oslo og Senter for tverr­faglig kjønns­studier og hevder at for å fore­bygge overgrep må vi vite at alle kjønn kan være både over­gripere og ofre. Hun vil holde fore­draget Sek­suell vold i et kjønns­per­spektiv –  ste­reo­typier blender og erfa­ringer som opp­lyser. Er du inter­essert i å lese mer om Rannveig Svendbys arbeid, anbe­faler vi deg denne artik­kelen i Mor­gen­bladet.

Øivind Aschjem inn­leder om møte med krenkede barn, med tit­telen «Du skal ikke bære sorgen alene»
Når barn bærer på tunge belast­ninger som følge av kren­kelser i eget hjem trenger de og møte gode men­nesker som kan beskytte, hjelpe og gi håp om at for­andring er mulig. Til det trenger vi kunnskap, vilje og mot. Håpet er at fore­draget skal bidra til at utsatte barn og unge får nød­vendig hjelp så tidlig som mulig.

Mange ung­dommer har tatt til orde for trygge og inklu­de­rende opp­vekst­miljø. Vi har derfor invitert Skeiv Ungdom til å dele sin kunnskap fra sitt RESTART skole­opplegg som syn­liggjør normer rundt kjønn og sek­su­alitet. Opp­legget har som funksjon å opplyse ungdom om kjønn, sek­su­alitet og normer. Målet er å bli kvitt for­dommer og dis­kri­mi­nering og å skape et bedre skole­miljø. Når elever får verktøy som gjør dem i stand til å selv gå aktivt inn for å fore­bygge dis­kri­mi­nering og mobbing i sin hverdag, og i å skape en skole der de alle elever tør å være seg selv.

Avslut­ningsvis på tema­dagen har satt opp opp­følging og ettervern. Mange helse­søstre blir spurt om å følge per­soner utsatt for voldtekt eller andre overgrep til over­g­reps­mot­taket. Da er det godt å vite hva som skjer på mot­taket for å være en trygg voksen og kunne for­berede den utsatte på hvilke pro­se­dyrer og under­sø­kelser som venter. Til tema­dagen på Mastemyr kommer Ann Helen Loms­dalen fra over­g­reps­mot­taket i Østfold, mens SO-mottaket i Vestfold for­teller i Tønsberg.

Videre kan det være nyttig å vite om hvilket tilbud som finnes for vold­tekts­ut­satte og hva vanlige reak­sjoner og sen­skader kan være, slik at barn og unge som er utsatt, men ikke har fortalt, kan fanges opp av hjelpe­ap­pa­ratet og få nød­vendig hjelp til  å komme videre i livet. Daglig leder ved Dixi Res­surs­senter mot voldtekt, Rannveig Kvifte And­resen inn­leder begge dager.

 

Program for begge dagene finner du her: Program

Påmelding til tema­dagen som arran­geres på Quality Hotel Mastemyr: Påmelding 22. november

Påmelding til tema­dagen som arran­geres på Quality Hotel Tønsberg Påmelding 23. november

Påmel­dings­fristen er 15. november