Siste nytt

Styrker fri­villige

Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan du kan styrke rollen din som frivillig i møte med innvandrere.

Like­stil­lings­sen­teret fikk i 2016 midler til å arrangere tre sam­linger for per­soner som er fri­villige overfor inn­vandrere og til å utvikle et tema­hefte til støtte i arbeidet som frivillige.

Sam­lingene handla om

  • Hvordan jobbe fore­byg­gende mot omskjæring
  • Tvangs­ek­teskap i Norge – hva kan vi gjøre?
  • Kul­tur­kom­pe­tanse og kultursensitivitet

I heftet får du gene­relle tips til kul­tur­sen­sitiv til­nærming. I tillegg får du infor­masjon om omskjæring og tvangs­ek­teskap og hva du kan gjøre for å hindre det.  For eksempel spørsmål du
kan stille ung­dommer som er utsatt eller fore­satte som vur­derer tvangs­gifte eller omskjæring. Til slutt får du infor­masjon om fag­per­soner du kan kontakte
og nett­steder der du kan finne mer infor­masjon om temaene.

Last ned eller les heftet her: Styrk rollen som frivillig