Kontakt oss

Samfunnsutvikling og deltakelse

Samfunnsplanlegging for offentlige myndigheter

Hvordan kan offentlige myndigheter integrere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanlegging?

For å skape likestilt og inkluderende lokalsamfunn må likestillingsperspektivet være med i forarbeidene til samfunnsplanlegging. Offentlige myndigheter må vurdere risiko for diskriminering eller hindre for likestilling i kommunen. Et viktig ledd i  dette arbeidet er statistikk delt på kjønn og andre relevante kategorier (alder, nedsatt funksjonsevne, landbakgrunn, bosted med mer); på befolkningsutvikling, flyttemønster, sysselsetting, grunnskoleprestasjoner, frafall, med mer.

Når risiko for diskriminering og hinder for likestilling er vurdert, er neste steg i arbeidet å identifisere årsakene til ulikestilling og diskriminering. På bakgrunn av denne kunnskapen kan offentlige myndigheter utarbeide strategier og tiltak til kommuneplaner og andre kommunale handlingsplaner. God planlegging reflekterer og møter likestillingsutfordringene i samfunnet.


Likestillingssenteret tilbyr følgende:

Prossessveiledning

Prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.

Likestillingsanalyse av styringsdokumenter

Likestillingssenteret tilbyr likestillingsanalyser av offentlige styringsdokumenter.