Samfunnsdeltakelse

Sam­funns­plan­legging for offentlige myndigheter

Hvordan kan offentlige myndigheter integrere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanlegging?

For å skape like­stilt og inklu­de­rende lokal­samfunn må like­stil­lings­per­spek­tivet være med i for­ar­beidene til sam­funns­plan­legging. Offentlige myn­dig­heter må vurdere risiko for dis­kri­mi­nering eller hindre for like­stilling i kom­munen. Et viktig ledd i  dette arbeidet er sta­ti­stikk delt på kjønn og andre rele­vante kate­gorier (alder, nedsatt funk­sjonsevne, land­bak­grunn, bosted med mer); på befolk­nings­ut­vikling, flytte­mønster, sys­sel­setting, grunn­skole­pre­sta­sjoner, frafall, med mer.

Når risiko for dis­kri­mi­nering og hinder for like­stilling er vurdert, er neste steg i arbeidet å iden­ti­fisere årsakene til ulike­stilling og dis­kri­mi­nering. På bak­grunn av denne kunn­skapen kan offentlige myn­dig­heter utar­beide stra­tegier og tiltak til kom­mune­planer og andre kom­munale hand­lings­planer. God plan­legging reflek­terer og møter like­stil­lings­ut­ford­ringene i samfunnet.

Likestillingssenteret tilbyr følgende:

Hvordan kan offentlige myndigheter integrere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanlegging?

Hvordan kan offentlige myndigheter integrere et likestillingsperspektiv i samfunnsplanlegging?