LS-info: Bevisste utdanningsvalg

Informasjon om Bevisste utdanningsvalg - Likestillingssenterets kompetanseverktøy for rådgivere, karriereveiledere og lærere om kjønnsdelte utdanningsvalg.

LS-info om Bevisste utdan­ningsvalg. Like­stil­lings­sen­terets kom­pe­tanse­verktøy for råd­givere, kar­rie­r­evei­ledere og lærere om kjønns­delte utdanningsvalg.