En gruppe mennesker smiler og ser i kamera.
Demokrati

Kart­leg­gingen «Mang­foldige kommunestyrer»

Kartlegging av folkevalgte med etnisk minoritetsbakgrunn for økt inkludering i demokratiet.

I 2022 gjen­nom­førte Like­stil­lings­sen­teret kart­leg­gingen «Møter til besvær» om del­ta­kelse i poli­tikken blant kvinner og små­barns­for­eldre. I etterkant har vi sett i media at under­sø­kelsen ga grunnlag for å dis­kutere egen praksis rundt om i kom­munene, og i flere kom­muner har de folke­valgte nå endret møtetidspunktene. 

Like­stil­lings­sen­teret har nå fått midler fra Barne- ungdoms- og fami­lie­di­rek­to­ratet til å gjen­nomføre en ny studie, men denne gangen blant folke­valgte med etnisk mino­ri­tets­bak­grunn. Pro­sjektet heter «Mang­foldige kom­mune­styrer» og skal belyse hva som skal til for at mino­ri­teter skal delta i poli­tikken, og hvilke bar­rierer folke­valgte med etnisk mino­ri­tets­bak­grunn møter. 

Studien skal også kart­legge hets, tra­kas­sering og rasisme de folke­valgte møter og hva som skal til for at de blir i poli­tikken. Dette er bare noen av spørs­målene Like­stil­lings­sen­teret nå skal finne svaret på. Målet er å bidra til å få flere med mino­ri­tets­bak­grunn inn i poli­tikken og skape mer mang­foldige kom­mune­styrer. Det er viktig for å skape et mer mang­foldig og inklu­de­rende demo­krati hvor hele befolk­ningen føler seg representert. 

Pro­sjektet er ettårig og resul­tatene fra studien pub­li­seres i løpet av 2024.