Siste nytt

Må få stu­diefri til kommunestyremøter

Hva skal til for at unge kan møte i kommunestyret? Ikke 20% fraværsgrense på studier for å gå opp til eksamen i alle fall! 

NRK Hedmark og Oppland tok opp tema om fra­værs­grense på utdan­ninger for å ta eksamen, når det kommer i kon­flikt med rollen som folkevalgt.

Like­stil­lings­sen­teret var invitert i studio, både til radio og tv for å kom­mentere, og råd­giver Frøydis Sund anbe­falte Høg­skolene må være mer smidige og opp­fordret kom­munene til å legge til rette for nett­møter og møte­tids­punkt som passer de som ellers ikke blir repre­sentert i kommunestyret.

Demo­kratiet, og kanskje særlig kom­muner i Oppland med mange gamle menn i kom­mune­styrene trenger ungdom og kvinner! Mangfold i kom­mune­styrene er viktig for å speile befolk­ninga, og fordi kvinner, ung­dommer, per­soner med ulik funk­sjonsnivå eller bak­grunn kan ha andre erfa­ringer, inter­esser eller per­spek­tiver på saker som behandles i kom­mune­styrene og for sam­funns­ut­vik­linga generelt.

Se inn­slaget på tv: Østnytt 28.01.16

Hør inn­slaget på radio: etter­mid­dags­sen­dinga 28.01.16

Les nett­ar­tik­kelen: nrk.no