Siste nytt

Inklu­dering og bolyst blant inn­vandrere i Oppland

Hva skal til for at innvandrere opplever bolyst og ønsker å bli boende i Oppland?

Inn­vandrere i Oppland oppgir de samme årsakene som for opp­len­dinger for øvrig:

  • jobb, skole og fritid
  • steds­til­hø­righet
  • bomiljø
  • finne seg til rette med venner og evn­tuelt familie og ha et nettverk

Et mønster som fram­kommer i inter­vjuene med inn­vandrere i Oppland, er at de fem første årene etter ankomst eller bosetting er veldig viktige for å skape til­hø­righet. Det gjelder både for flykt­ninger som bosettes og arbeids­inn­vandrere og per­soner som kommer som fami­lie­gjen­forente. – Klarer lokal­miljøet å inte­grere og gi de nyinn­flytta positive erfa­ringer, er sjansen større for at de vil ønske å bli boende.

Er du inter­essert i mer kan du lese hele rap­porten Inn­vandrere i Oppland – inklu­dering og bolyst

I tillegg har vi utar­beidet Sta­ti­stikk om inn­vandrere i Oppland og Gjøvik som tar for seg befolkning, innen­lands­flytting, utdanning og sysselsetting.

Rap­portene er utar­beida på oppdrag fra Oppland fyl­kes­kommune, som grunn­lags­do­kument til pågående plan­prosess for å lage nytt regionalt planprogram.