Demonstrasjon hvor en person holder opp en plakat hvor det står: History has it's eyes on you.
Oppvekstmiljø

Hva nå? Kart­legging av ungdoms erfa­ringer og fore­stil­linger om likestilling

Hvilke forestillinger har dagens unge om likestilling? Og hva mener de er de største likestillingsutfordringene i vår tid?

Like­stil­lings­sen­teret gjen­nom­fører en kart­legging av ung­dommens fore­stil­linger om like­stilling i Innlandet. 

Målet med pro­sjektet er å finne ut hvilke fore­stil­linger dagens unge har om like­stilling, hva de for­binder med ordet like­stilling og hvilke like­stil­lings­ut­ford­ringer de anser som størst i vår tid.

Like­stil­lings­sen­teret har opp­vekst­miljø som et av våre sat­sings­om­råder, og vårt ønske med denne under­sø­kelsen er at den kan brukes aktivt inn i utfor­mingen av fram­tidens like­stil­lings­arbeid og anbe­fa­linger ovenfor myn­dig­hetene. På den måten ønsker vi å bidra til å sette like­stilling i opp­veksten på dags­orden, også ut fra ungdoms egne perspektiver.

For å få et utfyl­lende bilde gir vi Opinion i oppdrag å gjen­nomføre en spørre­un­der­sø­kelse med lig­nende spørsmål, men til flere alders­grupper og til et lands­dek­kende utvalg.

Kart­leg­gingen i Inn­landet gjen­nom­føres med til­skudd fra Barne‑, ungdoms- og fami­lie­di­rek­to­ratet. Under­sø­kelsen fra Opinion blir finan­siert over Like­stil­lings­sen­terets grunntilskudd.

Pro­sjektet er avsluttet i 2023, og resul­tatene i under­sø­kelsen kan du lese her: