Siste nytt

Hørings­ut­ta­lelse – felles likestillings- og diskrimineringslov

Likestillingsutfordringene i Norge handler ikke om et fragmentert lovverk, men om om fraværet av en struktur for likestilling, manglende oppfølging av
aktivitetspliktene og om en manglende problemforståelse.

Like­stil­lings­sen­teret møter ofte i sitt daglige virke en fore­stilling om at vi i Norge allerede er like­stilt, og opp­lever denne anta­kelsen som et hinder i vårt arbeid for økt like­stilling og mot dis­kri­mi­nering på alle grunnlag.

Like­stil­lings­sen­teret er i utgangs­punktet positive til en samlet og hel­hetlig like­stil­lingsog dis­kri­mi­ne­ringslov, og mener det er et nød­vendig skritt å ta. Det er ulogisk slik det er i dag med flere lovverk. Sam­tidig er det en for­ut­setning at en felles lov styrker og gir utvidede ret­tig­heter og vern. Vår for­ståelse er at depar­te­mentets forslag til felles likestillings- og dis­kri­mi­ne­ringslov fører til et svakere vern. Like­stil­lings­sen­teret støtter derfor ikke forslaget.

Les hele hørings­ut­ta­lelsen her: Like­stil­lings­sen­terets hørings­ut­ta­lelse felles likestillings- og diskrimineringslov