Carina Carlsen snakker fra en scene.
Foto: Olav Helland

PRIDE HOUSE 2024 – Kropps­press i skeive miljøer

23.06.2024  ·  14:30 Oslo

Carina Elisabeth Carlsen leder dette arrangementet som fokuserer på hvordan kroppspress påvirker LHBT+-befolkningen i Norge og utforsker mulige skritt for å forbedre situasjonen.

I 2022 tok Like­stil­lings­sen­teret ini­tia­tivet til en viktig dialog gjennom en panel­samtale om kropps­press i skeive miljøer. Som en videre­føring av denne sam­talen, arran­geres det i 2024 en ny panel­samtale for å belyse og dis­kutere ny forskning på feltet. I tillegg intro­du­seres spørre­skjemaet «Kropps­press i skeive miljøer» som et verktøy for å dykke dypere inn i temaet.

Under ledelse av Carina Eli­sabeth Carlsen vil arran­ge­mentet fokusere på hvordan kropps­press påvirker LHBT+-befolkningen i Norge og utforske mulige skritt for å for­bedre situa­sjonen. Ved å gå gjennom spørre­skjemaet med vir­ke­lig­hetsnære eksempler, siktes det mot å dele viktig innsikt fra pro­sjektets forskningsgrunnlag.

Arran­ge­mentet er en del av pro­grammet på Pride House 2024, og finner sted 23. juni i Legenes Hus i Oslo, kl. 14.30.