Silje Mathisen holder opp rapporten Dobbel tabu.

PRIDE HOUSE 2024: Dobbel tabu – pre­sen­tasjon og panelsamtale

25.06.2024  ·  14:30–15:30 ·  Oslo

Silje Mathisen presenterer funn fra rapporten Dobbel tabu med påfølgende panelsamtale.

Like­stil­lings­sen­teret og Redd Barna invi­terer til pre­sen­tasjon av og panel­samtale om rap­porten «Dobbel tabu, vold og sek­suelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet».

For å bedre fore­bygge og avdekke vold og sek­suelle overgrep mot barn, er det viktig å ha god kunnskap om fak­torer som kan gjøre enkelte barn mer utsatt. Like­stil­lings­sen­teret har derfor på oppdrag fra Redd Barna utar­beidet rap­porten «Dobbel tabu». Rap­porten er basert på inter­vjuer med 13 unge voksne om deres erfa­ringer med vold og overgrep fra før de fylte 18 år.

Sen­trale spørsmål i under­sø­kelsen har vært:
– Hvilke fak­torer spiller inn og gjør barn som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet mer sårbare for vold og sek­suelle overgrep enn den øvrige befolkningen?
– Hvilke erfa­ringer har volds­ut­satte skeive fra møter med skole og hjelpetjenestene?

I denne sesjonen vil rap­port­for­fatter Silje Mathisen pre­sentere funnene fra under­sø­kelsen, etter­fulgt av en panel­samtale med rele­vante aktører på feltet og visning av Redd Barnas kortfilm basert på rapporten.

Arran­ge­mentet er en del av pro­grammet på Pride House, og finner sted tirsdag 25. juni kl. 14.30 til 15.30 i Legenes Hus i Oslo.