Silje Mathisen holder opp rapporten Dobbel tabu.

Lan­sering av rap­porten «Dobbel tabu» med Redd Barna

15.02.2024  ·  08:30–10:30 ·  Oslo

I samarbeid med Redd Barna inviterer vi til lansering av rapporten «Dobbel tabu, erfaringer med vold og overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet».

Rap­porten er skrevet av Silje Mathisen, råd­giver ved Likestillingssenteret.

Basert på funnene i rap­porten har Redd Barna laget en kortfilm og under lan­se­ringen blir det pre­miere på denne. Det vil også være en panel­samtale om hvordan fore­bygge vold og overgrep blant norm­bry­tende barn og unge.

Lan­se­ringen finner sted 15. februar 2024 på Kul­tur­huset i Oslo, Hoved­rommet. Frokost fra kl. 08.30, rap­port­lan­sering kl. 09.00 ‑10.30. Arran­ge­mentet vil også strømmes direkte

Du finner mer info og påmelding hos Redd Barna: Lenke til Redd Barnas infoside om arrangementet

Om rap­porten

I flere omfangs­un­der­sø­kelser om vold kommer det frem at barn og unge som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet er en spe­sielt sårbar gruppe. Det er imid­lertid gjort få kva­li­tative studier som kan si noe om hvilke fak­torer som bidrar til denne sår­bar­heten. Med Dobbel tabu ønsker vi å bidra til mer kunnskap om dette. Vi har inter­vjuet voksne per­soner om deres erfa­ringer fra før de fylte 18 år.

Under­sø­kelsen er gjen­nomført på oppdrag for Redd Barna og støttet av Stif­telsen Dam.