Siste nytt

Fro­kostwe­binar: Like­stilling under press – hva mener lederne på likestillingsfeltet?

28. februar kl. 09.00 inviterer vi til gratis frokostwebinar med direktør Goro Ree-Lindstad og fire andre ledere på kjønns- og likestillingsfeltet.

I dag handler like­stilling om mer enn bare kjønn. Hvordan arbeider vi for like­stilling i et mer mang­foldig landskap? Sam­tidig som like­stil­lings­be­grepet utvides, øker mot­standen mot like­stilling inter­na­sjonalt. Har denne mot­standen fått fot­feste i en norsk kon­tekst, og hvordan skal vi i så fall møte den?

I forkant av kvinne­dagen 8. mars invi­terer vi til fro­kostwe­binar med fem ledere på kjønns- og like­stil­lings­feltet som reflek­terer rundt endring, mot­stand og veien videre i norsk like­stil­lings­arbeid. De vil også dis­kutere hva som er de vik­tigste like­stil­lings­ut­ford­ringene i dag.

Webi­naret finner sted 28. februar klokka 9.00–9.45, er gratis, åpent for alle og krever ingen påmelding. 

Arran­ge­mentet strømmes her: Lenke til strømming av frokostwebinaret

Mer info finner du her: Lenke til fro­kostwe­bi­narets Facebook-event

I panelet sitter Are Saastad (Reform – res­surs­senter for menn), Goro Ree-Lindstad (Like­stil­lings­sen­teret), Karin Hovde (Like­stil­lings­sen­teret KUN), Kristin Engh Førde (Kilden kjønnsforskning.no) og Åsta Lovise Håverstad Ein­stabland (Senter for like­stilling). Sam­talen ledes av Hanne Skogvang Stork, forsk­nings­jour­nalist i Kildens uav­hengige nyhetsmagasin.

Om panelet og sentrene

  • Are Saastad, leder i Reform – res­surs­senter for menn. Reform – res­surs­senter for menn er en politisk uav­hengig stif­telse som arbeider for like­stilling med utgangs­punkt i gutter og menns liv og erfa­ringer. Reform driver hjelpe­tilbud for menn, doku­men­terer og for­midler kunnskap om menn og gutters livssituasjon.
  • Goro Ree-Lindstad , direktør ved Like­stil­lings­sen­teret. Like­stil­lings­sen­teret er et tverr­faglig kom­pe­tanse­senter med like­stilling som fag­område, og holder til på Hamar. Sen­teret jobber ut fra et bredt like­stil­lings­begrep og har som mål­setting å bidra til et inklu­de­rende og rett­ferdig samfunn med like mulig­heter for alle
  • Karin Hovde , kon­sti­tuert leder ved Like­stil­lings­sen­teret KUN. Like­stil­lings­sen­teret KUN jobber for et mer like­stilt samfunn. Sen­teret jobber med alle dis­kri­mi­ne­rings­grunn­lagene, og bære­kraft­sper­spek­tivet utgjør grunn­pi­laren i arbeidet. KUN har avde­linger på Steigen og Steinkjer.
  • Kristin Engh Førde, direktør i Kilden kjønnsforskning.no. Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt kunn­skaps­senter for kjønns­per­spek­tiver og kjønns­ba­lanse i forskning og inno­vasjon. Kilden for­midler og fremmer forskning på kjønn og like­stilling, og er en faglig uav­hengig avdeling i Norges forskningsråd.
  • Åsta Lovise Håverstad Ein­stabland, leder ved Senter for like­stilling ved Uni­ver­si­tetet i Agder. Sen­teret arbeider ut fra et bredt like­stil­lings­begrep og skal styrke forskning, kom­pe­tanse, utdanning og for­midling om like­stilling i Agder, og er driv­kraft for økt like­stilling i regionen.

Webi­naret er et sam­arbeid mellom Like­stil­lings­sen­teret, Senter for like­stilling, Like­stil­lings­sen­teret KUN, Reform – res­surs­senter for menn og Kilden kjønnsforskning.no.

Dette er bare én av mange arran­ge­menter vi deltar på i for­bin­delse med Kvinne­dagen 2024: Se hele over­sikten over hva vi gjør her