Silje Mathisen holder opp rapporten Dobbel tabu.
Siste nytt

«Dobbel tabu» rap­port­lan­sering med Redd Barna

«Dobbel tabu» handler om erfaringer om vold og seksuelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Denne uka fikk vi de trykte utgavene av rap­porten «Dobbel tabu», og alt er klart til lan­sering sammen med Redd Barna på Kul­tur­huset i Oslo 15. februar.

På oppdrag fra Redd Barna, har Silje Mathisen inter­vjuet 13 unge voksne som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet, om deres erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep før de fylte 18 år. 

Rap­porten gir innsikt for å forstå sam­men­hengene og hvordan vi kan skape endring. Basert på funnene i studien har vi utar­beidet anbe­fa­linger for fore­byg­gende arbeid så vel som for hvordan sikre volds­ut­satte skeive et like­verdig hjelpetilbud.

På lan­se­rings­ar­ran­ge­mentet blir det også pre­miere på Redd Barnas nye kortfilm om denne tema­tikken, med skue­spiller Carl Martin Eggesbø.

Arran­ge­mentet er gratis og krever kun påmelding. Det blir også streamet. Meld deg på her, (du huker av for å delta fysisk eller å se via live-stream): Lenke til påmel­dings­skjema 

Rap­porten blir til­gjen­gelig digitalt etter lan­se­ringen:

Les mer om bak­grunnen for pro­sjektet her: Lenke til prosjektbeskrivelse