Arrangør: Ekstern arrangør

Inn­leder om vold for Soroptimistene

Kurs om mangfold og inklu­dering for Mental Helse Ungdom

Tema er mangfold og inklu­dering, og work­shopen handler om norm­be­vissthet, uten­forskap og stigma.  Målet med kurset er å gi nød­vendig kunnskap og prak­tiske fer­dig­heter for å inte­grere mangfold og inklu­dering som en naturlig del av organisasjonen. 

Innlegg på fag­samling for RVTS Øst

Frøydis Sund deltar på fag­samling for RVTS Øst om prak­tiske verktøy for fore­bygging av vold i nære rela­sjoner mot voksne med utvik­lings­hemming. Hun skal snakke om VIP-voldsforebygging. Mer info og påmelding finner du her: Lenke til infoside om arrangementet

Innlegg på kon­fe­ranse om helse- og omsorgs­tje­nester til per­soner med utviklingshemming

Frøydis Sund skal delta på kon­fe­ransen «Gode helse- og omsorgs­tje­nester til per­soner med utvik­lings­hemming» som arran­geres av USHT Nordland. Der skal hun snakke om Den Lille Kjæ­resteboka og VIP-voldsforebygging. For mer info og påmelding: Lenke til infoside for konferansen

Pre­sentere Kjæ­resteboka på NFSSs års­kon­fe­ranse 2024

Nett­verket er en viktig ressurs i kunn­skaps­for­midling og utvikling av til­rettelagt informasjons- og under­vis­nings­ma­te­riell. Carina Carlsen deltar på års­kon­fe­ransen for å pre­sen­terer «Den lille kjæresteboka». 

Utvik­lings­hemming og sek­su­al­vennlig miljø

Carina Carlsen skal skal snakke om «Den lille kjæ­resteboka» og «PUST UT». Mer info og påmelding her: Lenke til infoside om konferansen

Webinar om mentorrelasjoner

Innlede om interseksjonalitet

Torsdag 16. november skal Silje Mathisen innlede om inter­sek­sjo­na­litet, krys­sende mino­ri­teter og hvorfor dette er viktig, på Unge Funk­sjons­hem­medes fro­kost­se­minar «Mangfold, krys­sende mino­ri­teter og utdanning.» Mer info her: Lenke til Facebook-event

UTSATT! Fagdag «Trenger vi å snakke om det?» på Høg­skolen i Innlandet

Frøydis Sund bidrar på fag­dagen «Trenger vi å snakke om det?» som arran­geres på Ter­ningen Arena på Elverum. Fag­dagen er i regi av Utvik­lings­senter for sykehjem og hjem­me­tje­nester i Inn­landet i sam­arbeid med Høg­skolen i Inn­landet. Lenke til mer info og påmelding Lenke til Facebook-arrangement

Stand på SOR-konferansen