Arrangør: Ekstern arrangør

Fagdag på Elverum om kjønns- og seksualitetsmangfold

Denne fag­dagen tar for seg grunn­leg­gende kunnskap om sek­suell ori­en­tering, kjønns­iden­titet og kjønns­ut­trykk. Her vil du få innsikt i hvordan normer knyttet til kjønn og sek­su­alitet kan lede til dis­kri­mi­nering, samt hvordan vi kan mot­virke dette gjennom eksem­pelvis inklu­de­rende språkbruk. Kurset passer for alle som arbeider eller skal arbeide med men­nesker i ulike sam­men­henger og … Con­tinued

Fel­les­se­minar med Bufdir og likestillingssentrene

Like­stil­lings­sen­teret deltar sammen med våre gode venner i Reform – res­surs­senter for menn, Senter for like­stilling og Like­stil­lings­sen­teret KUN, samt like­stil­lings­av­de­lingen i Barne‑, ungdoms, og familiedirektoratet.

Panel­samtale på Castberg-seminaret på Gjøvik

Tema for panel­sam­talen skal være like­stil­lings­ut­ford­ringer anno 2024. Mer info kommer her: Lenke til Castbergseminaret.no

Fagdag for Fag­for­bundet om eldre og sek­suell helse

Like­stil­lings­per­spektiv i lokal plan­legging – workshop i Karmøy

Karmøy kommune har jobbet med femi­nistisk byplan­legging og har mye om kjønn, like­stilling og bære­kraft i kom­mune­planens sam­funnsdel. Arbeidet ble blant annet pre­sentert på den nasjonale like­stil­lings­kon­fe­ransen. Nå skal lederne få inspi­rasjon og opp­gaver for å ope­ra­sjo­na­lisere kjønns- og like­stil­lings­per­spektiv i handlingsplanen.

Nasjonal like­stil­lings­kon­fe­ranse 2024

Dette er regje­ringens årlige kon­fe­ranse om like­stilling mellom kjønn. Tema for kon­fe­ransen i 2024 er hvordan vi kan legge til rette for like­stilte og bære­kraftige lokal­samfunn. Like­stil­lings­sen­teret vil være til stede og stå på info-stand. Huk tak i oss om du lurer på noe! Mer info: Lenke til infoside hos Bufdir

Kvinne­dagen 2024: Foredrag i Sarpsborg om like­verdige helsetjenester

Fag­dagen arran­geres av et nettverk for friskliv, læring og mestring knyttet til Helse­fel­le­s­kapet i Østfold. I fore­draget skal hun snakke om lovverk og normer samt gode prak­sis­for­tel­linger og erfa­ringer fra likestillingsarbeid.

Goro holder foredrag for sor­op­ti­mistene i Hamar

Mer info om Hamar Sor­op­ti­mist­klubb: Lenke til klubbes hjemmeside

Kvinne­dagen 2024: Like­stilling under press – hva mener lederne på kjønns- og likestillingsfeltet?

I dag handler like­stilling om mer enn bare kjønn. Hvordan arbeider vi for like­stilling i et mer mang­foldig landskap? Sam­tidig som like­stil­lings­be­grepet utvides, øker mot­standen mot like­stilling inter­na­sjonalt. Har denne mot­standen fått fot­feste i en norsk kon­tekst, og hvordan skal vi i så fall møte den? Sammen med de andre like­stil­lings­sen­terne og Kilden Kjønns­forskning, invi­terer vi … Con­tinued

Kvinne­dagen 2024: Carina er hoved­taler i Kongsvinger

Kvinne­dagene i Kongs­vinger har et rikt program, og etter sel­veste 8. mars-toget skal Carina være hoved­taler. Hun skal snakke om skjønn­hets­normer og kropps­idealer. Kvinne­dagene arran­geres av Kvinne­museet. Mer info her: Lenke til program for Kvinnedagene