Arrangør: Ekstern arrangør

OSLO PRIDE 2024: Hasti leder debatt om til­bakeslag mot pride

Det er Homo­nett­verket i Arbei­der­partiet som arran­gerer debatten som finner sted på London Pub mandag 24. juni kl. 17.30. I panelet sitter kultur- og like­stil­lings­mi­nister Lubna Jaffery, jour­nalist i BLIKK, Reidar Engesbak og for­fatter og råd­giver i LO, Jonas Bals. Mer info: Lenke til Facebook-event

PRIDE HOUSE 2024: Hasti deltar i panelsamtale

Skeiv Verden og Oslo Røde Kors invi­terer til en samtale hvor for å dis­kutere hvordan offentlige instanser og sivil­samfunn sammen kan øke kunn­skaps­nivået og kom­pe­tansen om skeive mino­ri­teter for å få bedre tje­nester og akti­vi­teter til denne gruppen. I panelet sitter også Eda Ramok-Sollien (Oslo Røde Kors, politisk råd­giver), Julianne Ferskaug (byråd sosiale tje­nester) og … Con­tinued

Folke­valgt­opp­læring for rådene i Lillestrøm

Les om dette kurs­til­budet her: Lenke til infoside om folkevalgtopplæringa 

Ser­ti­fi­se­rings­se­remoni for Like­stilt Arbeidsliv på Arendalsuka

Silje pre­sen­terer Dobbel Tabu for Forut

Dobbel Tabu handler om erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet. Les rap­porten her: Lenke til Dobbel Tabu (PDF)

Ser­ti­fi­sering Like­stilt Arbeidsliv i Agder – dag 3

Les mer om ser­ti­fi­se­rings­ord­ningen her: Lenke til infoside om Like­stilt arbeidsliv

Ser­ti­fi­sering Like­stilt Arbeidsliv i Agder – dag 2

Les mer om ser­ti­fi­se­rings­ord­ningen her: Lenke til infoside om Like­stilt arbeidsliv

Silje pre­sen­terer Dobbel Tabu for Bufdir

Dobbel Tabu handler om erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet. Les rap­porten her: Lenke til Dobbel Tabu (PDF)

Carina inn­leder på ABC-fagdag i Asker

29. mai skal Carina Carlsen inn­leder på en ABC-fagdag i Asker, om utvik­lings­hemming og sek­su­alitet i regi av Aldring og helse.

Silje pre­sen­terer Dobbel Tabu under Regn­bue­dagene i Bergen

Etter pre­sen­ta­sjonen blir det en panel­samtale med repre­sen­tanter fra skeive orga­ni­sa­sjoner, Nok. Bergen og Regionalt senter for kjønns­in­kon­gruens. Mer info om arran­ge­mentet: Lenke til Facebook-event Les rap­porten her: Lenke til Dobbel Tabu (PDF)