Innlegg · Likestillingssenteret
Skjermbilde 2024-05-13 091704
13. mai 2024
Carina Carlsen er inter­vjuet i denne NRK-saken som handler om Norsk natu­rist­forbund og mang­foldet av kropper. Les hele saken her: …
Carina Carlsen
13. mai 2024
Carina Carlsen uttaler seg til Rome­rikes Blad i denne saken som følger opp rasismen som har kommet til syne i …
HastiSumaya-2
8. mai 2024
De har et lass med kom­pe­tanse med seg inn i stil­lingene, og går rett inn i vårt arbeid. Mange nye …
Flere regnbueflagg vaier i vinden.
23. april 2024
Hvordan forskere utformer spørre­un­der­sø­kelser og hvordan resul­tater pre­sen­teres har betydning for hvordan skeive blir repre­sentert i forsk­ningen! I denne kronikken …
Skjermbilde 2024-04-16 150645
16. april 2024
Hun skriver: «Da barn og unge skulle komme med inn­spill til regje­ringens opp­trap­pingsplan mot vold og overgrep, var det nettopp …
Skjermbilde 2024-04-02 124105
2. april 2024
Helse­di­rek­to­ratet pub­li­serte en video med tips til hvordan spise mindre godteri i påsken. Dette rea­gerte råd­giver Carina Carlsen på og …
To personer skriver på post it-lapper som henger på et vindu.
2. april 2024
Vi tilbyr folke­valgt­opp­læring for kom­munale og fyl­kes­kom­munale råd.
Teksten "lager vi tjenester og løser vi oppgaver for alle eller for noen få" står over en plakat med tegninger av et mangfold mennesker i ulike situasjoner.
27. mars 2024
Her har Like­stil­lings­sen­teret bidratt med faglig innhold sammen med LDO, Senter for like­stilling og Like­stil­lings­sen­teret KUN. Gjennom reflek­sjons­opp­gaver, filmer, inter­vjuer og …
Blid unge spiser en kjærlighet på pinne.
21. mars 2024
Målet med pro­sjektet er å bidra til å fore­bygge rasisme i tidlig alder, så vel som å gi barn som …
Laster …