Siste nytt

Den viktige og riktige tilretteleggingen

Torsdag 9. mars arrangerer vi konferanse for skoleledere, rådgivere og lærere om den viktige og riktige tilretteleggingen i skolen.

Vi lever i et kunn­skaps­samfunn, og høyere utdanning er avgjø­rende for å få en jobb, spe­sielt for per­soner med nedsatt funk­sjonsevne. Ungdom med nedsatt funk­sjonsevne møter imid­lertid mange bar­rierer i sitt utdan­ningsløp som kan gjøre det ekstra utford­rende å gjen­nomføre videre­gående skole og få like mulighet til å kunne velge høyere utdanning. God til­rette­legging og ikke-diskriminerende hold­ninger er avgjø­rende for å skape en mer inklu­de­rende skole­hverdag, og kan senke risikoen for frafall i videre­gående skole, og bidra til at flere kan velge høyere utdanning.

Hedmark Fyl­kes­kommune vil i sam­arbeid med Like­stil­lings­sen­teret og Unge funk­sjons­hemmede invitere til en kon­fe­ranse hvor vi setter til­rette­legging for elever med nedsatt funk­sjonsevne på dags­orden. For­målet med dagen er å gi del­takere mer kunnskap om hvilke bar­rierer som ung­dommene møter samt få kon­krete verktøy som dere kan benytte i en travel skole­hverdag for å senke eller fjerne enkelte av disse barrierene.

Program

0930: Vel­kommen
0945: Hold­ninger og levekår
1015: Høyere utdanning – hvorfor det?
1100: Hvordan skape bar­rie­refrie utdanningsvalg?
1130: Lunsj
1230: Prak­tiske tips for tilrettelegging
1345: Erfa­rings­deling og refleksjon
1445: Lan­sering av nytt e‑læringskurs
1515: Avslutning

Det blir regist­rering, kaffe og mingling fra kl 0900

Kon­fe­ransen er gratis og arran­geres på Fyl­kes­huset i Hamar

Påmelding innen 1. mars: Påmelding

Les om arran­ge­mentet på Hedmark fylkes nett­sider: Den viktige og riktige tilretteleggingen