Siste nytt

Speil, speil, – i år igjen

11. september er det stortingsvalg, og det er igjen på tide å se etter om mangfoldet i befolkninga speiles i partienes valglister.

Fristen for å levere lister til Stor­tings­valget 11. sep­tember gikk ut 31. mars. I Hedmark er det i år 17 partier som stiller til valg.

Hvordan ser så mang­foldet på listene ut i Hedmark? Og hvorfor er det så viktig at listene repre­sen­terer inn­byg­gerne? Like­stil­lings­sen­teret jobber for et like­stilt samfunn, og det handler ikke bare om like poli­tiske ret­tig­heter, men også om et reelt repre­sen­tativt demo­krati. I et like­stilt og repre­sen­tativt demo­krati bør poli­tiske organer speile mang­foldet i befolk­ningen med hensyn til kjønn, alder, etni­sitet, funk­sjonsevne, livssyn og sek­suell orientering.

Vi bærer alle med oss for­skjellige erfa­ringer, og i et mang­foldig demo­krati kan mange ulike stemmer komme til orde. Ulike per­spek­tiver og erfa­ringer kan dermed legges til grunn for beslut­ninger. Dette er viktig både for å styrke legi­ti­mi­teten til poli­tikken, men det er også avgjø­rende for kva­li­teten på beslut­ninger som skal fattes.

 

Kun tre kvinner på topp

På Stor­tinget har det aldri vært høyere kvinne­andel enn 40 prosent. Sjøl i et av verdens mest like­stilte land, og med om lag like mange kvinner som menn i regjering de siste ti åra. Det er derfor svært ned­slående at bare tre av de 17 par­tiene i Hedmark har kvinne på topp. De tre er Arbei­der­partiet, Sosia­listisk Venstre­parti og nystartet Helse­partiet. Resten av listene har menn på topp, i alt 14 partier, eller 8o prosent av de listene du kan velge blant.

 

Kjønns­ba­lanse for øvrig

Om lag halv­parten av par­tiene har kjønns­ba­lanse på sine lister, med om lag 50 prosent av hvert kjønn. Helse­partiet skiller seg ut med flest kvinner, med en kvinne­andel på 71 prosent.

Libe­ra­listene og Nor­ges­partiet skiller seg også ut, men i motsatt retning. Libe­ra­listene har bare menn på sin liste og Nor­ges­partiet har én eneste kvinne på lista. Frem­skritts­partiet, Demo­kratene og Alli­ansen har noen flere kvinner, men om lag 80 prosent av kan­di­datene er menn.

Ser vi alle kan­di­datene under ett, er det 126 menn og 78 kvinner som stiller til valg. Kvinne­an­delen blant kan­di­datene er dermed på 38 prosent, litt lavere enn blant dagens stortingsrepresentanter.

 

Yngste og eldste toppkandidater

De yngste topp­kan­di­datene har Libe­ra­listene, Høyre og Miljø­partiet De Grønne med topp­kan­di­dater som i år blir 26, 29 og 30 år gamle.

Partiet De Kristne og Pen­sjo­nist­partiet har de eldste topp­kan­di­datene, begge født i 1947. Alle de yngste og eldste kan­di­datene er menn.

9 av par­tiene har ung­doms­kan­di­dater bosatt i Hedmark og som til­freds­stiller Ung­dommens Fyl­kesting sin defi­nisjon av en ung­doms­kan­didat, nemlig en person under 25 år. Kris­telig Folke­parti, Høyre og Rødt har de yngste kan­di­datene født i 1998. De tre par­tiene har to ung­doms­kan­di­dater under 25 år. De andre par­tiene med ung­doms­kan­di­dater nøyer seg med en hver. I Pen­sjo­nist­partiet er den yngste kan­di­daten 44 år gammel. I tillegg til Pen­sjo­nist­partiet mangler Arbei­der­partiet, Frem­skritts­partiet kan­di­dater under 25 år, det gjør også Libe­ra­listene, Alli­ansen, Nor­ges­partiet og Demokratene.

Nett­stedet www.stemmerattsambassadører.no vil før valget pre­sentere de yngste stor­tings­kan­di­datene fra Hedmark slik at vel­gerne kan bli bedre kjent med dem. Det er også viktig at ung­doms­kan­di­datene syn­lig­gjøres som rolle­mo­deller for ungdom for øvrig, både for enga­sjement og bruk av stemmeretten.

 

Blen­da­hvitt og lite skeivt

Stor­tings­listene er ikke like blen­da­hvite som ved tid­ligere valg. Basert på hva vi har kjennskap til er det 8, altså nesten halv­parten av par­tiene som har en kan­didat som har en annen kul­turell bak­grunn enn etnisk norsk. Det kan enten være inn­vandrere, fami­lie­gjen­forente eller nasjonale mino­ri­teter. Men det er langt fra å speile mang­foldet i Hed­marks befolkning.

Av de par­tiene som i dag er repre­sentert på Stor­tinget, mangler både Arbei­der­partiet, Høyre og Sen­ter­partiet kan­di­dater med fler­kul­turell bakgrunn.

Den eneste topp­kan­di­daten som repre­sen­terer annen kul­turell bak­grunn er Elias Akselsen, kjent sanger og tra­di­sjons­for­midler, som til­hører den nasjonale mino­ri­teten tater (romani­folket). Akselsen er også en av de eldste toppkandidatene.

Så vidt vi har kjennskap til er det bare en av stor­tings­kan­di­datene ved høstens valg som er åpen om å være homofil eller lesbisk. En av 204 stor­tings­kan­di­dater kan ikke sies å speile mang­foldet i befolk­ningen, selv om hun er en av de mest pro­fi­lerte i stor­tings­po­li­ti­kerne fra Hedmark.

 

Hvordan blir mang­foldet etter høstens valg? 

Det er farlig å spå hvordan valget vil gå, og hvilke partier som kommer til å repre­sentere Hedmark på Stor­tinget til høsten. I dag er det tre kvinner og fire menn repre­sentert på Stor­tinget fra Hedmark, og dersom valg­re­sul­tatet blir likt, vil kjønns­for­de­linga bli uendret. Arbei­der­partiet vil da fortsatt ha to kvinner og en mann på Stor­tinget og Sosia­listisk Venstre­parti vil være repre­sentert med en kvinne. Sen­ter­partiet, Frem­skritts­partiet og Høyre har i dag alle menn på Stor­tinget, og vil fortsatt være repre­sentert med menn etter høstens valg om utfallet blir som sist. Det ser ikke ut til at ungdom, de eldste eller inn­vandrere kan bli repre­sentert fra Hedmark etter høstens valg.

Vår kon­klusjon er at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi får et reelt like­stilt demo­krati som speiler befolkningen.

Kro­nikken kan også leses på HA: Speil, speil, – i år igjen