Goro holder forsiden til forslag for statsbudsjett 2024.
Pressemeldinger

Regje­ringen øker penge­bruken på likestillingsfeltet

PRESSEMELDING: Det kommer fram i forslag til statsbudsjett.

– Vi er glade for den gene­relle økningen i midler til like­stil­lings­feltet. Like­stil­lings­ar­beidet i Norge trenger en jevn økning over mange år, og her viser regje­ringen at de følger opp det som står i Hur­dals­platt­formen, sier Goro Ree-Lindstad, direktør ved Likestillingssenteret.

– Det må en økning til for å styrke det gode og nød­vendige arbeidet som er i gang, og for å følge opp den nasjonale like­stil­lings­po­li­tikken. Vi må ikke tro at Norge har oppnådd like­stilling. Den kommer ikke av seg selv. Det trengs å gjøres mer, og da må det mer penger til.

Like­stil­lings­sen­teret er ett av fire nasjonale sentre for like­stilling, og samlet får de fire i overkant av 23 mil­lioner kroner. Nytt i neste års stats­bud­sjett er at det settes av penger til å utrede et femte likestillingssenter.

– Vi har for­ståelse for at arbeidet med bud­sjettet har vært kre­vende i år. Vi vet at det foregår så mye dis­kri­mi­nering på alle områder i sam­funnet, og i dyrtid blir dette bare verre, sier Ree-Lindstad.

Om sen­terets arbeid

Like­stil­lings­sen­teret har 9 ansatte og holder til på Hamar. De jobber med tiltak for økt like­stilling på en rekke arenaer, og har stor akti­vitet gjennom året.

I løpet av 2023 har de blant annet arrangert og deltatt på kon­fe­ranser, kurs og kart­leg­ginger innenfor tema­om­rådene arbeidsliv, opp­vekst­miljø, sam­funns­del­ta­kelse og like­verdige offentlige tjenester.

Tre kon­krete eksempler er VIP-voldsforebygging, et volds­fore­byg­gende program for utvik­lings­hemmede. Hva nå? – en kart­legging av ungdoms erfa­ringer og fore­stil­linger om like­stilling i Norge og Inn­landet. Trygge gamingrom – et kart­leg­gings­pro­sjekt for å avdekke og finne verktøy for å fore­bygge kjønns­basert hets i gaming.

For spørsmål eller ytter­ligere kom­mentar, kontakt:
Direktør Goro Ree-Lindstad
tlf. 970 68 122
epost: goro@lss.no

Bilde av Goro Ree-Lindstad. Foto: Bjørnar Solberg