Publikasjoner

Ukjent verktøy – kart­legging av kom­mu­nenes kom­pe­tanse om FNs kon­vensjon for ret­tig­hetene til per­soner med nedsatt funksjonsevne

Arbeidsnotat som evaluerer kommuner og fylkesmannsembeters arbeid med implementering av CRPD.
Kartlegginga er utført av Likestillingssenteret, Kompetansesenteret KUN og Senter for likestilling på oppdrag fra Bufdir.