Publikasjoner

Like­stilling i barne­hager i Gran kommune

Rapport fra utviklingsarbeid om likestilling fra tre barnehager i Gran kommune i 2011.

Rap­porten beskriver pro­sjekter som er gjen­nomført som et utvik­lings­nettverk i tre barne­hager i Gran kommune i 2011. Rap­porten gir videre tips til metoder og fram­gangs­måter som kan brukes for å inte­grere like­stil­lings­per­spek­tivet i pedagogikken.
For­målet med utvik­lings­nett­verket var å øke per­so­nalets kunnskap om likeverd og like­stilling og hvordan arbeide i barne­hagen, slik at gutter og jenter får like mulig­heter. Fyl­kes­mannen i Oppland har bidratt med midler som en opp­følging av Like­stilling 2014 – Regje­ringens hand­lingsplan for likestilling.

Forside_Likestilling i barnehager i Gran 2011