Per­son­ver­n­er­klæring

Like­stil­lings­sen­terets personvernerklæring

Like­stil­lings­sen­teret, ved direktør, er hoved­an­svarlig for behandling av per­son­opp­lys­ninger. Det daglige ansvaret er delegert, men omfatter kun opp­gavene og ikke ansvaret. Per­son­ver­n­er­klæ­ringen inne­holder opp­lys­ninger du har krav på når det samles inn opp­lys­ninger fra nett­stedet vårt (per­son­opp­lys­nings­loven § 19) og generell infor­masjon om hvordan vi behandler per­son­opp­lys­ninger (per­son­opp­lys­nings­loven § 18 1. ledd).
Web­re­daktør har det daglige ansvaret for Like­stil­lings­sen­terets behand­linger av per­son­opp­lys­ninger på likestillingssenteret.no, med mindre annet er oppgitt under.
Apriil Inn­landet er data­be­handler, og er vår leve­randør for utvikling og ved­li­kehold av nett­stedet likestillingssenteret.no. En egen data­be­hand­ler­avtale regu­lerer hvilken infor­masjon leve­ran­døren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Like­stil­lings­sen­teret samler inn ano­ny­mi­serte opp­lys­ninger om besø­kende på likestillingssenteret.no. For­målet er å utar­beide sta­ti­stikk og for å for­bedre og videre­ut­vikle nett­stedet. Sta­ti­stikken omfatter besø­kende på nettsida, hvor mange sider som besøkes og hvor lenge besøket varer. Vi bruker Google Ana­lytics for å ana­lysere infor­ma­sjonen. Infor­masjon fra dette verk­tøyet deles ikke med andre.  Infor­ma­sjonen blir aviden­ti­fisert i Google Ana­lytics før infor­ma­sjonen lagres og bear­beides. Med aviden­ti­fisert menes at opp­lys­ningene vi samler inn ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker.

Nyhetsbrev
Like­stil­lings­sen­teret sender ut nyhetsbrev en gang i måneden. Regist­rering i for­bin­delse med nyhetsbrev for­ut­setter sam­tykke fra den enkelte. Mail­chimp er data­be­handler for nyhets­brevet. E‑postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abon­ne­mentet. E‑postadressen slettes også om vi får til­bake­melding om at den ikke er aktiv.

Kon­takt­in­for­masjon
Per­son­opp­lys­nings­loven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags infor­masjon vi har lagret om deg, kilden til denne infor­ma­sjonen, og hvordan denne infor­ma­sjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til post@lss.no.
Du kan også på ethvert tids­punkt trekke tilbake ditt sam­tykke til at vi behandler dine opp­lys­ninger. Hvis du ønsker å opp­datere infor­ma­sjonen din, trekke tilbake sam­tykket eller hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra oss i frem­tiden, venn­ligst rett en skriftlig anmodning til: post@lss.no