Teksten
Siste nytt

Nytt e‑læringskurs om like­stilling for offentlig ansatte

KS og Bufdir har lansert et e-læringskurs som skal gjøre kommuner og andre offentlige virksomheter bedre rustet til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold.

Her har Like­stil­lings­sen­teret bidratt med faglig innhold sammen med LDO, Senter for like­stilling og Like­stil­lings­sen­teret KUN.

Gjennom reflek­sjons­opp­gaver, filmer, inter­vjuer og sam­tale­ma­te­riell skal de nye e‑læringskursene gi ansatte og ledere prak­sisnære eksempler og hjelp til å bruke «likestillings- og mang­folds­briller» i egen hverdag.

Du finner kurset her: