Siste nytt

NEI=NEI og sex uten sam­tykke = voldtekt

Russetiden nærmer seg med stormskritt. I forrige uke ble det avslørt at to av firmaene som tilbyr russeutstyr selger strykemerker som oppfordrer til sex og drikking.Det er for så vidt ikke noe nytt, men problemet er at de samtidig sender ut strykemerker med antivoldtekt-budskap. At leverandørene av russeutstyr innledningsvis skylder på humor og deretter på svikt i interne rutiner vitner om en generell lav bevissthet rundt hva seksuell trakassering er. Hvis voksne personer har så lite kunnskap, hvordan kan vi da forvente at ungdom vet hvor egne og andres grenser går?


I det siste har det vært flere oppslag i media om som spiller på sex og for å få del­tagere til et arran­gement; et russe­ar­ran­gement kaller seg «fitte og pils» og et reklamebyrå opp­fordrer ung­dommen til å gi del­ta­gerne pule­ga­ranti. Stryke­merkene fra Russe­service AS og Russe­dress er i samme kategori. Å bort­for­klare med humor eller svikt i interne rutiner er for dumt. Det er lite sann­synlig at det er en ubevist handling, alle vet at sex selger. Pro­blemet er at jenter og gutter som bruker disse «artige» stryke­merkene vil kunne oppleve et større sex-press og at det vil være vans­ke­ligere å si nei, og at det er større risiko for at et nei ikke blir respektert. Hvis noen blir utsatt for voldtekt, er det dess­verre noen som mener de er med­skyldige, for hvorfor skulle de ellers gå med slike stryke­merker hvis de ikke mente noe med det?

Like­stil­lings­sen­teret har i flere år jobbet med sek­suell tra­kas­sering og snakket med ungdom om like­stilling, sek­suell tra­kas­sering og kom­mu­ni­kasjon. Vi har utfordret ung­dommers bruk av skjellsord som «hore» og «homo». Det gjen­nom­gående argu­mentet vi møter er at ordene ikke har noen betydning, og at jenter og gutter kan oppføre seg slik de vil. I våre sam­taler med ung­dommene kommer det etter hvert tydelig frem at jenter og gutter ikke har det samme hand­lings­rommet, og de inn­rømmer at «hore» og «homo» blir brukt om jenter og gutter som ikke opp­fører seg i tråd med de tra­di­sjo­nelle kjønns­normene. I tillegg til at slik ordbruk defi­neres som sek­suell tra­kas­sering og dermed er ulovlig, vil vi påpeke at det er øde­leg­gende for ung­doms­miljøet generelt. For det første bidrar det til å begrense hand­lings­rommet for alle. For det andre blir det vans­ke­ligere for homofile og de som er usikre på egen kjønns­iden­titet å være åpne om det. Og for det tredje fører det til økt risiko for å trå over egne og andres grenser for inti­mitet. Når det i dette til­fellet er snakk om russe­tiden, mener vi det er ekstra uheldig siden det er en arena hvor grenser allerede er uty­delige. I tillegg kan vur­de­rings­evnen for egne og andres grenser svekkes ved stort alkoholinntak.

Det at begrepet «hore» blir opp­fattet som harmløst og uten betydning, vitner om at ungdom trenger mer kunnskap om hva sek­suell tra­kas­sering er og ikke minst gi dem mulig­heten til å reflektere over egne og andres grenser, integritet og kom­mu­ni­kasjon. Like­stil­lings­sen­teret tilbyr work-shoper rundt dette temaet og i tillegg har vi sendt ut «russekort» med teksten NEI=NEI og sex uten sam­tykke = voldtekt til alle videre­gående skoler i Hedmark. På bak­siden er det oppført flere tele­fon­nummer som det er mulig å ring hvis ung­dommen opp­lever overgrep eller har andre ugreie opp­le­velse r i russetiden.

 

Elin Kjeld­stadli Hatlestad, Seniorrådgiver

Kro­nikken sto på trykk i Aften­posten og Hamar Arbei­derblad mars 2015