Siste nytt

Menn til beri­kelse eller besvær?

Nasjonal konferanse om å rekruttere og beholde menn i barnehagen.

Like­stil­lings­sen­teret og Øst­lands­forskning sam­ar­beider med DMMH om forsk­nings­pro­sjekt om rekrut­tering av menn og leke­ressurs i barne­hagen. Forsk­nings­pro­sjektet finan­sieres av Regionalt forsk­ningsfond. På kon­fe­ransen Menn til beri­kelse eller besvær? 16. – 17. november på Scandic Hell Hotell, Stjørdal vil blant annet resul­tatene av denne forsk­ningen bli presentert.

Senior­råd­giver Nina Johan­nesen er en av inn­le­derne på kon­fe­ransen. Hun inn­leder om Like­stilling og sam­funns­ut­vikling – hva mener fyl­kes­mennene? på kon­fe­ransens andre dag. 

Les mer om kon­fe­ransen her: Menn til beri­kelse eller besvær

Pro­grammet for kon­fe­ransen kan du lese her: Program

Påmelding til kon­fe­ransen: Påmelding