Bilde av ett av kortene i likestillingssenterets kortstokk. Kortet er hjerterkonge med tegning av Anette Trettebergstuen.
Anette Trettebergstuen er en av de som er presentert i kortstokken.
Siste nytt

Like­stil­lings­sen­terets kortstokk

Likestillingssenterets kortstokk ble utgitt i jubileumsåret 2023.

Denne er ­designet av produkt­designstudenter ved OsloMet i sam­arbeid med Like­stillingssenteret. Det er i dette ­arbeidet de mang­foldige ­«blobbene» ble utarbeidet.

Kort­stokkens fire slag er til­egnet fire dis­kri­mi­ne­rings­grunnlag ved å syn­lig­gjøre brudd med normene for funksjon, etni­sitet, sek­su­alitet og kjønn.

Bilde­kortene og jokerne pre­sen­terer ulike per­soner som har betydd mye for like­stilling i Norge, både his­torisk og i dag.

Tall­kortene er en hyllest til de av oss som bryter med normer i hverdagen.

Sammen med kort­stokken følger et lite hefte, hvor alle pre­sen­teres med en kort bio­grafi: Her kan du lese heftet (PDF)