Bilde av Frøydis Sund og Goro Ree-Lindstad
Kronikker

Like­stil­lings­arbeid i 40 år – vi fort­setter jobben

KRONIKK: Hvordan skal vi få et mer åpent samfunn hvor alle kan delta på like vilkår? 40 år med erfaring ruster oss til opp­gaven. Og ung­dommen gir oss viktige hint.

I år fyller Stif­telsen Kvinne­uni­ver­si­tetet 40 år. På de årene har vi utviklet oss fra et femi­nistisk lærested for kvinner til å bil et etter­traktet og lands­dek­kende like­stil­lings­senter med kom­pe­tanse på alle diskrimineringsgrunnlag.

Kro­nikken er skrevet av Goro Ree-Lindstad og Frøydis Sund og pub­lisert i Hamar Arbei­derblad (h‑a.no) 22. august 2023: Lenke til kro­nikken «Like­stil­lings­arbeid i 40 år – vi fort­setter jobben»