Siste nytt

Like­stilling og likeverd i barnehagen

Likestillingssenteret er bidragsyter til tre av kapitlene i boka Likestilling og likeverd i barnehagen.

Nina Johan­nesen har sammen med Kari Emilsen skrevet to kapitler om metode for refleksjon og metoder for kart­legging. Begge kapitlene har en praktisk til­nærming til like­stil­lings­arbeid i barne­hagen. Mona Renolen har skrevet kapitlet om kjønnsmangfold.

For­laget skriver om boka:

  • Barn vokser opp i et samfunn hvor deres kjønn har betydning
  • Boken gir kunnskap og inspi­rasjon til å arbeide med kjønns­li­ke­stilling og likeverd i barnehagen
  • Den trekker opp his­to­riske linjer og pre­sen­terer nyere per­spek­tiver på kjønn og kjønns­mangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager
  • Boken hen­vender seg til ansatte, stu­denter i barne­hage­ut­dan­ningen og foreldre

Kari Emilsen har vært redaktør for boka og skrevet mange av kapitlene. Hun arbeider som første­lektor ved Dronning Mauds Minne Høg­skole. De øvrige bidrags­yterne til boka er Pia Friis, Øivind Hornslien, Nina Johan­nesen, Lene Kjeldsaas, Mona Renolen, Gjertrud Stordal. Bidrags­yterne har erfaring fra høg­skole, kom­pe­tanse­senter og praksisfelt.

Bok kan bestilles direkte fra Fagbokforlaget