Bilde an stemmeseddel som legges i en valgurne
Foto: Tore Fjeld
Kronikker

Kryss en kvinne – stem for mangfold

KRONIKK: Bare 24 prosent av ord­fø­rer­kan­di­datene i glåm­dals­kom­munene er kvinner. Kom­munene med høyest kvinne­andel er Kongs­vinger og Åsnes, hvor kvinner har første­plassen på en tredjedel av listene. I Nord-Odal er det ingen kvinner på topp. Hvor blir det av kvinnene?

Et vel­fun­ge­rende lokal­de­mo­krati avhenger av bred og mang­foldig repre­sen­tasjon. Med få kvinner på topp redu­seres sann­syn­lig­heten for god kjønns­ba­lanse i folke­valgte for­sam­linger. Du som velger kan gjøre en forskjell!

Kro­nikken er skrevet av Annette Solberg, Carina Carlsen og Kristina Miklavic og pub­lisert i Glåm­dalen 22. august 2023: Lenke til kro­nikken «Kryss en kvinne – stem for mangfold».