Foto: Skjermdump fra tv2.no
I media

Kronikk av Monica Sydgård: «Vi trenger bedre seksualitetsundervisning»

I denne kronikken skriver Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram, om behovet for en bedre seksualitetsundervisning.

Hun skriver:

«Da barn og unge skulle komme med inn­spill til regje­ringens opp­trap­pingsplan mot vold og overgrep, var det nettopp en bedre og mer hel­hetlig sek­su­ali­tets­un­der­visning de etter­lyste. Men da opp­trap­pings­planen ble lagt fram før jul, var sek­su­alitet, kjønn og kjønns­iden­titet spar­som­melig omtalt, og det manglet tiltak som forplikter.

Dette er skuffende.

Regje­ringen, med kunn­skaps­mi­nister Kari Nessa Nordtun i spissen, må gjøre et stort løft for en alders­til­passet, hel­hetlig seksualitetsundervisning.» 

I kro­nikken refe­rerer hun til rap­porten «Dobbel tabu», som vi gjorde på oppdrag fra Redd Barna. Rap­porten handler om erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet: Lenke til «Dobbel tabu (PDF)»

Les hele kro­nikken til Sydgård på TV2.no: Lenke til kro­nikken «Vi trenger bedre sek­su­ali­tets­un­der­visning»