Bilde av Goro Ree-Lindstad.
Foto: Skjermdump Stortinget.no
Siste nytt

Inn­spill til stats­bud­sjettet 2024

Direktør Goro Ree-Lindstad deltok på muntlig høring om statsbudsjettet i Stortingets kultur og familiekomité torsdag 19. oktober.

Les hele innspillet

Regje­ringen foreslår å opp­rett­holde årets til­deling til de fire like­stil­lings­sentrene. Vi takker og skal fort­sette vårt viktige arbeid med å følge opp den nasjonale likestillingspolitikken.

I vårt skriftlige notat har vi pekt på tre kon­krete områder hvor Like­stil­lings­sen­teret ønsker å øke egen innsats. Det er 1. Økt like­stilling på Øst­landet. 2. Drifte og videre­ut­vikle VIP – volds­fore­byg­gende program for risiko­ut­satte voksne. 3. Hold­nings­ska­pende arbeid for å redusere kroppsstigma.

I dag skal jeg si noe mer generelt om inves­te­ringer i like­stil­lings­ar­beidet i Norge. Der vet vi at det må mere til. For er det egentlig nok å opp­rett­holde dagens nivå, når regje­ringens egne uttalte mål er å trappe opp og styrke arbeidet for like­stilling og mot dis­kri­mi­nering på alle samfunnsområder?

Det fore­kommer dis­kri­mi­nering i Norge hver eneste dag. Overalt! Vi er ikke så like­stilte som vi ønsker å tro.

Det må mere til. For like­stilling kommer ikke av seg selv.

Vi ser at det er et enormt kunn­skaps­behov på flere nivå i samfunnet.

For det første må vi fort­sette å gi kunnskap til enkelt­in­di­vider om hvordan våre hold­ninger og hand­linger kan være dis­kri­mi­ne­rende, uten at vi ser det selv.

Det andre er hvordan organisasjoner/bedrifter/kommuner må arbeide aktivt og sys­te­matisk for like­stilling og mot diskriminering.

Derfor er vi glade for at det skal opp­rettes et 5. like­stil­lings­senter. Det vil sørge for at kunnskap om like­stilling når bredere ut, til flere.

Men er det nok? Like­stil­lings­sen­teret mener det også må inves­teres mer i like­stil­lings­ap­pa­ratet som allerede finnes. Vi vet at det er så mye mer som burde vært gjort. I dag jobbes det stykkevis og delt, med små pro­sjekter som egentlig er dråper i havet. Vi må investere i et skik­kelig likestillingsløft!

Ta for eksempel Hållbar Jämnstäldhet i Sverige. Der fikk den svenske KS 240 mil­lioner kroner over 6 år, for å jobbe med like­stilling i svenske kom­muner og fylker. De skjønte at det måtte mere til.

Kanskje er den nye nasjonale stra­tegien for like­stilling mellom kvinner og menn som skal utredes nå, et første skritt mot en større inves­tering? Vi må innse at like­stilling koster – og at det må plan­legges for fram­tidas like­stil­lings­arbeid og orga­ni­se­ringen av arbeidet.

Norge trenger en stor­stilt satsing på like­stilling med friske midler.