Frøydis Sund

Like­stil­lings­per­spektiv i lokal plan­legging – workshop i Karmøy

09.04.2024 Karmøy

9. april skal Frøydis Sund til Karmøy og holde workshop om kjønns- og likestillingsperspektiv for 200 ledere.

Karmøy kommune har jobbet med femi­nistisk byplan­legging og har mye om kjønn, like­stilling og bære­kraft i kom­mune­planens sam­funnsdel. Arbeidet ble blant annet pre­sentert på den nasjonale like­stil­lings­kon­fe­ransen. Nå skal lederne få inspi­rasjon og opp­gaver for å ope­ra­sjo­na­lisere kjønns- og like­stil­lings­per­spektiv i handlingsplanen.