Kvinne­dagen 2024: Like­stilling under press – hva mener lederne på kjønns- og likestillingsfeltet?

28.02.2024  ·  09:00–09:45 ·  Webinar

Frokostwebinar om endring, motstand og veien videre i norsk likestillingsarbeid.

I dag handler like­stilling om mer enn bare kjønn. Hvordan arbeider vi for like­stilling i et mer mang­foldig landskap? Sam­tidig som like­stil­lings­be­grepet utvides, øker mot­standen mot like­stilling inter­na­sjonalt. Har denne mot­standen fått fot­feste i en norsk kon­tekst, og hvordan skal vi i så fall møte den?

Sammen med de andre like­stil­lings­sen­terne og Kilden Kjønns­forskning, invi­terer vi til fro­kostwe­binar i forkant av 8. mars. Her skal fem ledere på kjønns- og like­stil­lings­feltet reflek­terer rundt endring, mot­stand og veien videre i norsk like­stil­lings­arbeid. De vil også dis­kutere hva som er de vik­tigste like­stil­lings­ut­ford­ringene i dag.

I panelet sitter Are Saastad (Reform – res­surs­senter for menn), Goro Ree-Lindstad (Like­stil­lings­sen­teret), Karin Hovde (Like­stil­lings­sen­teret KUN), Kristin Engh Førde (Kilden kjønnsforskning.no) og Åsta Lovise Håverstad Ein­stabland (Senter for like­stilling). Sam­talen ledes av Hanne Skogvang Stork, forsk­nings­jour­nalist i Kildens uav­hengige nyhetsmagasin.

Webi­naret finner sted 28. februar klokka 9.00–9.45, er gratis, åpent for alle og krever ingen påmelding. 

Arran­ge­mentet strømmes her: Lenke til strømming av frokostwebinaret.

Mer info finner du her: Lenke til fro­kostwe­bi­narets Facebook-event

Webi­naret er et sam­arbeid mellom Like­stil­lings­sen­teret, Senter for like­stilling, Like­stil­lings­sen­teret KUN, Reform – res­surs­senter for menn og Kilden kjønnsforskning.no.