Bilde av Kristina Miklavic og Carina Carlsen

Kurs om sek­suell tra­kas­sering for Bymi­sjons­sen­teret i Oslo

13.02.2024 Oslo

Kurset har fått tittelen «HMX: Hvor går grensa?»

Kristina Miklavic og Carina Carlsen skal snakke om det å sette grenser sam­tidig som vi opp­rett­holder et positivt miljø for ansatte, fri­villige og gjester.

Vi vil dis­kutere dis­kri­mi­nering, inter­sek­sjo­na­litet og normer i sam­funnet, og hvordan dette kommer til uttrykk på arbeids­plassen. Vi vil også utforske hvordan man kan være en god støtte­spiller for kol­legaen sin, ha noen gruppe­dis­ku­sjoner og case-studier for refleksjoner.