Fagdag om antirasisme

Vel­kommen til pro­fe­sjonsdag med tema: Anti­ra­sisme i lærerprofesjonen

Tid og sted: 5. sep­tember 2022 kl. 09.00–15.00 ved Høg­skolen i Inn­landet, stu­diested Hamar

Mål­gruppen:
3.-, 4.- og 5.-årsstudenter på lektor- og grunn­skole­læ­rer­ut­dan­ninger og lærere i grunn- og videregåendeskole.

Påmelding via dette skjemaet!

Forsk­nings­pro­sjektet CERiTE ved Høg­skolen i Inn­landet, i sam­arbeid med Nansen Freds­senter, Like­stil­lings­sen­teret og Bufdir invi­terer til en pro­fe­sjonsdag med tema anti­ra­sisme i lærerprofesjonen.

Målet for dagen:

Arbeide med temaer knyttet til rasisme, samt jobbe med per­spek­tiver og verktøy som kan brukes for å undervise og mot­virke rasisme i skolen.

Pro­grammet er som følger:

09:00 – 10:00: Vel­kommen! Intro­duksjon til dagens tema om rase, rasisme og hvithet. Rom: Aud. 2

10:00 – 10:30: Kaffe og fruktpause

10:30 – 11:10: Hvordan snakke om vans­kelige temaer? Intro­duksjon til Nansen Freds­senters dialogmetodikk.

11:15 – 12:00: Workshop: Case 1 «Fra spøk til alvor».

12:00 ‑12:45: LUNSJPAUSE (gratis varm lunsj). Rom: Kantine

12:50 – 13:30: Workshop: Case 2 «Eks­klu­dering i klasserommet».

13:30 ‑14:10: Workshop: Case 3 «På lærerværelse».

14:15 ‑15:00: Dia­log­sirkel og avslutning. Takk for i dag!