Samfunnsdeltakelse

Demo­krati

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.

I et like­stilt og repre­sen­tativt demo­krati speiler poli­tiske organer mang­foldet i befolk­ningen med hensyn til kjønn og alder, etni­sitet, bosted, funk­sjonsevne, religiøs til­hø­righet og sek­suell ori­en­tering. Vi bærer alle med oss for­skjellige erfa­ringer, og i et mang­foldig demo­krati kommer mange ulike stemmer til orde og ulike per­spek­tiver og erfa­ringer legges til grunn. Dette er nød­vendig for å styrke legi­ti­mi­teten til poli­tikken, og avgjø­rende for kva­li­teten på beslut­ninger som skal fattes.

Dette tilbyr vi:

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.