Inger Karin Røe Ødegård, Gjertrud Næss Olstad, Eva Jemblie Monssen og Goro Ree-Lindstad. Alle har på seg orange skjerf og hårbånd.
Inger Karin Røe Ødegård (IKFF), Gjertrud Næss Olstad, Eva Jemblie Monssen (Soroptimistene) og Goro Ree-Lindstad (Likestillingssenteret).
Kronikker

Bli med og lys opp Inn­landet i oransje

Mer enn hver fjerde kvinne i Norge opp­lever fysisk eller sek­suell vold i nære rela­sjoner etter fylte 18 år. Nå starter den oransje kam­panjen for en hverdag fri fra vold mot kvinner og jenter.

For mange betyr slutten av november starten på adventstida. Sam­tidig pågår en viktig infor­ma­sjons­kam­panje om vold mot kvinner og jenter, som også bør vies oppmerksomhet.

25. november er FNs inter­na­sjonale dag for avskaf­felse av vold mot kvinner, og mar­kerer starten på det som kalles 16-dagerskampanjen. Dette er en inter­na­sjonal kam­panje som arran­geres hvert år fra denne dagen til 10. desember.

Denne kro­nikken er skrevet i sam­arbeid med Inter­na­sjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og Sor­op­ti­mistene avd. Hamar, og pub­lisert i flere aviser i for­bin­delse med FNs dag for avskaf­felse av vold mot kvinner. Du kan lese hele kro­nikken her: