Hasti Hamidiasl
Ansatte

Hasti Hami­diasl

Hasti har bachel­orgrad i ernæ­rings­fy­siologi fra Bjørknes Høy­skole, og driver nå og full­fører en mas­tergrad i med­bor­gerskap og sam­handling ved VID Viten­ska­pelige høgskole.

Tema for mas­ter­opp­gaven er like­verdige mulig­heter for inn­vandrere som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet. Hun under­søker om skeive inn­vandrere har lik tilgang på opp­læring i norsk og sam­funns­kunnskap som ikke-skeive inn­vandrere når de kommer til Norge, og hvilke kon­se­kvenser kravene for norsk stats­bor­gerskap har for deres opp­le­velse av medborgerskap.

Hasti har erfaring som folke­valgt i bydel Gamle Oslo, der hun også satt som fast medlem av opp­vekst­ko­miteen. Utenom poli­tikken har hun solid erfaring i å holde kurs, workshop og foredrag om norm­be­vissthet, rasisme, sam­mensatt dis­kri­mi­nering og inklu­de­rende språk. I tillegg har Hasti lang erfaring med å jobbe med ungdom og unge voksne, med fokus på med­virkning. Det er viktig for Hasti å være tett på og lytte til de som har på skoa!

Presse­bilder

Presse­bilde av Hasti svart-hvitt
Presse­bilde av Hasti farger

Foto kredi­teres Jørgen Berg-Sollien