Kontakt oss

Dette tilbyr vi

VIP – Viktig Interessant Person

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

VIP-programmet er utviklet i Sverige og driftes i dag av Eskilstuna kommune. Likestillingssenteret og Nok. Hamar har siden 2018 hatt rettighetene til å følge opp VIP-programmet i Norge. 14 pilotkommuner deltar i prosjektet; vi utdanner instruktører og instruktørene gjennomfører programmet i sine kommuner eller på sine arbeidsplasser. VIP-instruktørutdanning planlegges utvidet i årene som kommer.

Målsetting med VIP-programmet
Målet er å gi risikoutsatte voksne, og særlig mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse, kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold.

Hva er VIP?
VIP-programmet består av 12 moduler som tar opp temaene følelser, grensesetting, vold og overgrep. Hver modul varer i to timer og deltakerne møtes en gang i uken over 12 uker. Modulene er satt sammen av mange praktiske øvelser og små kunnskapsbolker som skal utfordre og styrke kunnskapen hos deltakerne.

Innhold

TEMA REPETISJON
Introduksjon Forandringer og avslutning
Følelser Skyld og skam
Forsvar Kommunikasjon
Vold Makt og maktesløshet
Valg Verdier
Jeg Grenser og sikkerhet

VIP-programmet gjennomføres av ansatte i kommunene som har gjennomført instruktørutdanningen for VIP hos Likestillingssenteret og Nok. Hamar.

VIP voldsforebygging egner seg også til å jobbe forebyggende med andre risikoutsatte grupper.

Les mer og last ned LS Info LS Info 7/2022