Kontakt oss

Likeverdige tjenester

Utviklingshemming og seksualitet

Alle mennesker har rett til en god seksuell helse. Det er imidlertid ikke alle mennesker i dag som får kunnskap som gjør det mulig å ha en seksualitet eller en god seksuell helse.

I dag er det forventet at personer med lett eller moderat utviklingshemning skal følge ordinær seksualitetsundervisning i skolen. Rettighetsutvalgets utredning På lik linje (NOU 2016:17) viste imidlertid at de ofte tas ut av seksualitetsundervisningen. Mange med utviklingshemning får derfor ikke lovpålagt seksualitetsundervisning. I strategien for seksuell helse Snakk om det! (2017-2022) er seksualitetsundervisning nedfelt som en menneskerettighet. Manglende mulighet til seksualitet er diskriminerende og brudd på menneskerettighetene. Dette fører til at utviklingshemmede ikke får likeverdige offentlige tjenester.

Lite tilrettelagt seksualitetsundervisning gjør personer med utviklingshemming ekstra sårbare for vold og overgrep. Mange utviklingshemmede kan ha vansker med å forstå at de blir utnyttet eller misbrukt. Utviklingshemmede har også en tillært hjelpeløshet og ubetinget lydighet som gjør dem mer utsatt. Manglende opplæring i selvbestemmelse og grensesetting fører derfor til at utviklingshemmede i dag er en av de mest risikoutsatte gruppene for overgrep. Forskning fra Skandinavia viser at trolig halvparten av personer med utviklingshemming har vært utsatt for vold og overgrep.

Gjennom kursing og voldsforebyggende program ønsker vi å styrke de kommunale habiliteringstjenestene og deres kompetanse på seksualitet og utviklingshemming.


Likestillingssenteret tilbyr:

Fagdag VIP voldsforebygging

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

VIP – Viktig Interessant Person

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

PUST UT

Metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.